Duchovní Relace 

Obsah

Moje mínění

K tématu 

První kapitola 

Druhá kapitola 

Třetí kapitola 

Dodatek 

 

 

Moje mínění

Jde o čistě duchovní vztahy, které se týkají pouze mne. Avšak jejich citové a poznání podporující spoluprožívání je ve velké míře dosažitelné také pro duši jiných. Abych ho umožnil těm, kdo jsou k tomu oprávněni, musím však pro jejich dny a pro dny budoucích pozemských lidí tyto skryté vztahy vždy znovu upřesňovat: - stále znovu ukazovat duchovně probouzejícím se lidem v jejich době, těm jediným, pro něž budou platit má slova., tyto reálné a ve vědomí přítomné ´vztahy´, ve kterých jsem uprostřed pozemského ke  všemu věčnému.

 Zajisté se to již také mnohokrát stalo ve spisech mé duchovní nauky – někdy jen náznakem, někdy také to, co muselo být řečeno, bylo vyznačeno mimořádně zřetelně – přesto však pro mnohé je toto vše, jak vždy znovu vidím, přece ještě příliš málo; a i když umí chvályhodně svoji chuť se tázat v případě nutnosti brzdit, pak si zřejmě přece jen dělají starost o každé slovo, které bych snad v mých pozemských dnech ještě mohl sdělit o svých vztazích k nepomíjivému.

 

Oni si opravdu nedělají starosti o něco zbytečného, poněvadž nic není zbytečné, kde hledající duše trpí ještě nouzí ve své snaze nechat se přesvědčit z Ducha tím nejjistějším svědectvím! A kde by člověk našel jistější svědectví! –

 

Nejde však o to ´věřit´ mně a mým slovům nebo něco, co jsem  formuloval, považovat ´za pravdu´ jenom proto, že to pochází ode mne! Také mi musí být z duchovních důvodů zcela lhostejné, zda lidé to, co vytváří má duchovní nauka, považují za zcela nebo částečně věrohodný popis duchovní skutečnosti, anebo za výplod mé fantazie. Jestliže se kdo mýlí, pak je zajisté k politování a také sám vinen za svoje ukvapené pomýlení, kterému se mohlsnadno vyhnout! – Za všechno, co jsem kdy světu předložil, nesu věčnou odpovědnost,  avšak nemohu zodpovídat za každé pomýlení a za každé nesprávné pochopení, které někteří lidé z mých slov omylem čerpají na podporu svých názorů, nebo dokonce za tak neuvážené laciné mínění, že má slova jsou jen přepjaté výlevy náboženstvím svázaného lyrika.

 

Když zde opět dosvědčuji, jak hluboko niterně založeny jsou mé vlastní vztahy k původu mé pravěčné duchovní bytosti, z níž mé pozemské životní dílo – ano, již jen moje existence – podává objektivně to nejjistější svědectví, pokud jen možné přes všechny potíže to podat, pak je to proto, abych opravdu nic neopomenul, co by ještě mohlo sloužit k tomu, abych odstranil i ten poslední klamný důvod všech nesprávných výkladů mé nauky.

 

Bytostně určující pro tento písemný dokument však pro mne byla výše zmíněná připravenost a oprávněnost těch pro přijetí slov mé naukyopravdu vyvolených: z co největší možné blízkosti chtít a moci prožívat to,co představuje mé duchovní, na pozemském těle nezávislé a jeho smrtí nedotknutelné věčné žití.

 

Nepovažuji v žádném případě titul této knihy za sobě uloženou povinnost nemluvit zde o ničem jiném, než o svých vlastních vztazích uvnitř struktury věčného Ducha, ale zmíním se jak v hlavním textu, tak i v dodatku vysloveně i o jiných věcech, o kterých míním, že ve vztahu k tomu, co se musí říciv prvé řadě, je třeba se o nich ještě zmínit. Také se nemusím starat o to, abych ukojil literární ctižádost, ale jde mi o to, abych svým pozemským bližním, kteří mají zralou duši, sdělil to, co jen mohu s nimi sdílet, poněvadž to vlastním jako reálný a neomezený, nekonečně násobný celek, který se žádným darováním nikdy sám o sobě nesníží, nebo by se pro mne mohl zmenšit! – Vše, co se nyní zevně zdá být tak důležité, stane se – mnohem dříve, než by se člověk mohl domnívat – zprávou dávno uplynulých časů, zatímco to, co se ve stejném čase mými spisy dostane k duším, stane se pro nespočetné trvalým společným vlastnictvím duše: věčné osvobození z omylu a z niterné nouze! – Žádná moc země nemůže na tomto běhu událostí změnit ani to nejmenší, - ano, ani já bych to nemohl, ani kdybych přicházející události chtěl vší silou věčnosti vést jinými cestami – za předpokladu, že by v Duchu taková destruktivní vůle byla kdy možná. –

 

Bô Yin Râ  Joseph Schneiderfranken