Bô Yin Râ – život a dílo

Rudolf Schott

 

Výňatek z knihy Rudolfa Schotta „Bô Yin Râ – Leben und werk“, Kober Verlag, Bern, 1954, pojednávající o nauce autora Bô Yin Râ.

  1. Chrám

  2. IMANENCE 

  3. Duše

  4. POLARITA

  5. MOUDROST

 

Chrám

 „Bůh je živý oheň“ – stojí v knize „Kniha o živém Bohu“.

Každý z nás lidí na zemi, je ztracený syn. Když v něm uzraje rozhodnutí připravit se k návratu domů a zařadit se do silového kruhu mezi nahoře a dole, pak se věčná láska postará o dobré pojistky, které zabrání tomu, aby padlé dítě světla vzápětí neshořelo v silném světle, dávno odvyklé nadpozemské energii, které se opět svěřuje. Neboť vše je zázračně zařízeno v hospodářství universa.

Oč zde jde?

Bô Yin Râ udělal kdysi v dopisu publikovaném v časopisu svým duchovním žákům, zdánlivě náhodnou, hluboce výstižnou poznámku, která člověkem dovede tak otřást, že radostný úlek běží jako hrůza po zádech. Zní:

 Náboženská obrazná řeč praví, že ti, kteří žijí vědomě v Duchu – ať je lidé jakkoli nazývají či si představují – nepřetržitě nechávají před trůnem Božím znít jejich „svatý, svatý, svatý“, což se jednoznačně esteticky založeným skeptikům zdá spíše jako pekelný trest než věčná blaženost. Avšak v této obrazné nauce se skrývá jen pravda, že vědomý život ve věčném Duchu je nepřetržité, rytmicky akcentované dění, které představuje nejvyšší velebení věčného Bytí, a že toto dění nelze popsat pomocí pozemských přirovnání. Že si lidé toto dění představovali jako zpívání – někdy též jako provozování hudby – ukazuje v každém případě zřetelně, že toto přirovnání pochází od lidí, kteří opravdu promluvili z věčného Ducha…

 Rytmicky akcentované dění. Jak by bytost, která se právě snaží uniknout chaosu, mohla bez přípravy tuto blaženost snášet, i když je již trochu připravena rytmickými náznaky přírody v květinách, krystalech a v ročních obdobích, nebo rytmickými pokusy pozemských umělců a stavitelů chrámů, a i když si lidé vytvořili v Římě či Lhase nebo kdekoli pozemské pontifikáty ve správném pocitu, že bez stavitelů mostů a zprostředkovatelů není možné nalézt bezpečnou cestu zpět?

Touha stísněné lidské duše po nepostradatelném, duchovně potvrzeném pontifikátu, je oprávněná a již dávno splněna a uskutečněna. Jakým způsobem je to člověku možné, to nám Mistr nyní odhalil.

To opravdu duchovní a svaté, to hojivé a vykupující rytmicky akcentované dění sahá až do sféry naší planety ve formě stavby, kterou Mistr nazval „Chrám věčnosti“ a jehož nositele kněžství nazval Zářícími v Prasvětle.

Ve všech velkých náboženstvích je tento duchovní fakt vyjádřen, avšak nikde tak jasně a zřetelně, aby člověk cítil pevnou půdu pod nohama. Symbolickým způsobem se přítomnost tohoto chrámu „z krystalicky jasné věčné duchovní substance“ (viz Bô Yin Râ: Dopisy jednomu a mnohým) zvěstuje všude. Neměly by se připomínat pouze pozemské hierarchie chrámů se stavbami, ornamenty, paramenty, liturgiemi, mystériemi a správními sbory, ale především pomocné symboly, sloužící v chrámu pro meditaci, mandaly a jantry, jako v indo-tibetském buddhismu, v „mahájáně“ (H. Zimmer: Forma umění a jóga, Berlín 1926 a Junge-Evans: Tibetská kniha mrtvých, Zűrich 1942) a velmi průhledná, obrazná řeč Svobodných zednářů, nemluvě o symbolech gnostiků, alchymistů a rosenkruciánů. Ve světě křesťanských ság a legend dává nejvýstižnější náznaky na tuto, Bô Yin Râ odhalenou skutečnost, například mytologie grálu.

Je nám řečeno, že ten „Chrám věčnosti“ je pro tělesný zrak nepostihnutelný a ani na žádnou i velmi citlivou desku nebo film nepůsobí. Je někde v Himalájích. To je také pro průměrnou schopnost chápání zřejmé, když uvážíme, že toto vysoce položené, pekelným výparům vzdálené místo není dosažitelné pro zvířecí-lidské zmatení a že na něm shromážděné a z něho vyzařující vlivy do pozemských těl nemohou být nečistým odporem mařeny. Chrám vděčí za své na požehnání bohaté, nádherné a nezničitelné existenci duchovnímu působení a „rytmicky akcentované činnosti“ svých stavitelů, kteří jsou totožní s jedinými, k vedení oprávněnými pomocníky od svého Boha odpadlého člověka na jeho cestě k Otci. Neúnavně budují v tichu nadále tuto dokonalou, ale stále ještě dále zdokonalitelnou duchovní pra-architekturu, ze všech inspirovaných pozemských chrámových staveb, z kterých uznáváme za vrcholy především Dorijský chrám a gotickou katedrálu. Je proto bytostným a duchovně-prostorově zformovaným monumentem a dokumentem působení „Vysoce oduševnělých“ Zářících  z Prasvětla. Toto velké dílo je kvintesencí duchovně-lidského konání na naší planetě a forma záruky návratu pozemského člověka dobré vůle do duchovního světa toho skutečného, dobrého a krásného, v kterém je jeho domov; dílo, které ve všech svých komponentách je zvučícím zrcadlem harmonie sfér. Goethe, kterého Bô Yin Râ vždy četl s úctou a obdivem, jistě cítil existenci chrámu věčnosti niterně, když v druhém dílu svého „Fausta“ (scéna na císařském dvoře) psal tyto verše:

Když oni jdou, vše se stává melodií.

Sloupořadí a též triglyf zní,

Dokonce věřím, že celá kaple zpívá.

 Bratrský svazek a konvent „Vysoce oduševnělých“, Zářících v Prasvětle, se skládá v prvé řadě z duchovních lidí, kteří nepadli do zvířecího těla a kteří se věnovali s láskyplnou ochotou osvobození svých ve zvířecím těle strádajících „mladších bratří“. Lze je přirovnat s bódhisattvy východní a se strážnými anděly západní mytologie. Avšak tito vznešení „Starší“ nemohou dosáhnout padlého člověka a jemu pomoci, aby se změnil ve vhodný a zářící stavební kámen chrámu lidstva:

 Člověk země padl příliš hluboko než aby mohl být dosažitelný nikdy nepadlým duchovním pomocníkům bez mezičlánku. (Bô Yin Râ: Kniha o živém Bohu).

 Proto vychovávají vhodné a dobrovolně se nabídnuté lidské duchy, dlouho před jejich inkarnací do zvířecího těla, aby ve svém pozemském životě ten nezbytný mezičlánek mohli utvořit. Takových pozemských pomáhajících bylo pokaždé jen málo. Přesto bylo postaráno o to, aby nebyl řetěz nikdy přerušen. Snad zůstalo vědění o existenci těchto duchovně zcela probuzených Mistrů a pomocníků těch „Nejstarších“ v západních hrdinských ságách zachováno, tak jak jsou utkány kolem postav Herakla, Orfea a Persifala. I kdyby mohl existovat rozdíl duchovní velikosti, stejně jako mezi slunci vesmíru, kněží „Chrámu věčnosti“ jsou si v podstatě rovni v nadevšechno lidské chápání povznesené komunitě nebo transsubstanciaci s věčným „Otcem“. V této nauce o chrámu a vykoupení, kterou Bô Yin Râ ze svého duchovního vědění sděluje a která je zde jen naznačena, je možno vidět první a pro naši po eóny trvající životní cestu nejdůležitější integraci historicky známé literatury o zjevení pravdy. Když uvážíme, co ti Mistři Chrámu pomáhají v nás uskutečnit, pak to okamžitě vede k nauce: o IMANENCI

 

 IMANENCE 

 Svět je plný lidí, kteří víceméně vědomě – pokud je to vůbec přípustné mluvit o vědomí při beznadějném stavu kolektivní hypnózy - hledají Boha. Není málo těch, kteří se uchylují pod plášť skepticizmu a ateizmu, existencializmu a nihilizmu. Většina těch, co hledají Boha, si pomáhají pojmem milosti v naukách o víře, které zdůrazňují transcendentní Božství. K tomu by člověk neměl připomínky, kdyby bohužel tento pojem nebyl rozložen, zamlžen a nepochopen, většinou ale zcela naivně interpretován, takže vše přesahující Božství bylo umístěno do modrého nebe, za hory, mraky a hvězdy, ale zde na zemi vždy dosažitelné modlitbou, skutečně ale teprve po smrti, když člověk vedl správný život a dodržoval všechny příkazy. Taková prostá víra odpovídá dětsky vysněnému stavu, je úctyhodná a krásná, ale často se bortí, když její hrou zmítá pokušení, starosti, hrůza a jiná denní či noční strašidla, nebo když se blíží duchovní probuzení. Jiní hledající si zase dělají fetiše, nebo umísťují Boha svých přání do obrazu nebo do současníka uměle vše převyšujícího, pomocí legend a hesel, snad také do nějaké nacionalistické předpojatosti, nějaké rasistické ideje, nebo kolektivního systému, za účelem dosažení pozemského ráje. Zkrátka skoro všichni společně hledají Boha někde venku nebo v abstrakci. Úmyslně neberou v úvahu, že všichni praví mistři života a mudrci, všichni vážní mystici a světci vždy radili, aby se člověk ponořil do nitra, kde jedině může nalézt to vytoužené, Boha, říši nebeskou, Atmana, nebo jak ho lze pojmenovat. Kdykoli někdo domněle nebo opravdu osvícený v apokaliptické řeči dává Božství do spojení s pozemskými symboly a pojmy, je to jen proto, aby člověk mohl vytušit to nevýslovné niternému cítění a meditování pomocí přirovnání. Všechny takové pomocné pojmy a pokusy o velebení vedly vždy znovu ke směšování a záměnám, takže Bůh se změnil v obraz Boha, věčnost v čas, Duch v rozum, vůle v přání, duše v pudy, láska v žádostivost.

Že cesta k Bohu je cestou do nitra a ne do zevnějšku, o tom jsou zajedno všichni, kteří skutečně poznali a věděli. Je proto bez dalšího jasné, že Bô Yin Râ neukazuje jinou než tuto cestu. Ale jeho sdělení jsou tak zřetelná a konkrétní, že také zde vše, co ve starých časech a v současnosti bylo vysloveno o imanenci Boha, nyní teprve je jasně doplněno. Ukazuje nám nejen kde a jak lze Boha nalézt, ale nadto i kdo a co je Bůh. Mohl odhalit duchovní fakta, která se dosud zdála nevyslovitelná. To, že to uměl a mohl udělat, bude pro mnoho lidí, kteří nejsou omámeni spánkem a předpojatostí, nebo nesedí na lavičce posměváčků, poznáno jako velké duchovní dobrodiní.

Jak objasňuje Mistr nyní náš pojem Boha? V prvé řadě překvapujícím výrokem, který se může zdát povrchně posuzujícímu jako výrok Hegelův, od kterého je samozřejmě na hony vzdálen: „Pouze svobodná, vědomá vůle Ducha vytváří sebe pro sebe v – Boha!“ Tato formulace budí téměř hrůzu, neboť Bůh jako sebezformování vůle duchovní objevuje se jako její nejvyšší sebevyslovení, je podmínkou universa a je podmíněn universem (“Kniha o živém Bohu“).

Tento jasný výklad vrhá najednou to dychtivě vytoužené světlo na nauku o Slovu (Logos) v prvé kapitole Evangelia podle Jana. Ve své dochované, ve starých časech nevyhnutelně opisováním a korekturami redigované formě dostává od Bô Yin Râ  z jeho nauky, obzvláště v knize „O živém Bohu“ uvedené (která představuje „knihu knih“), smysl, který osvobozuje a občerstvuje orgány duše. Mistr podal ve své knize „Janova moudrost“ duchovní smysluplnou rekonstrukci spisu  Janova žáka, která sice není míněna pro zbožné a dogmaticky věřící nebo pro znalce Písma, neboť nechce žádným způsobem těmto lidem překážet – ale pro ty, kteří musí jít svou vlastní cestou, je neobyčejně objasňující. Je to jedna z integrací a reintegrací, které Bô Yin Râ poskytuje. Rozhodující počáteční věty toho evangelia patří bezprostředně do souvislosti s autorem vytvořené integrace prastaré nauky o imanenci Boha v lidském Já. Počáteční slova evangelia zní v doslovném překladu z řečtiny: „Na počátku bylo Slovo (logos), a to Slovo bylo naproti Bohu, a Bůh byl to Slovo… Vše vzniklo z něho a nic, co vzniklo, nebylo od něho odlišné, v něm byl život a ten život byl světlem lidí“.

Mistr podává následující sestavení, které v podstatě umísťuje vše do přítomného času, a to do trvalé přítomnosti věčnosti:

 Na počátku je Slovo a to Slovo je u Boha a Bůh je to Slovo. Vše má bytí jen v něm, a kromě něho nic není v bytí, ani to nejmenší. V něm má vše život a jeho život je světlem lidí.

 Světlo lidstva; neboť Bůh je – člověk, dobře rozuměno, a to vlastní podstatné v Já-Duchu člověka. Každý může svého Boha, od kterého se v pádu ze světla odvrátil, opět nalézt a zformovat dle obrazu své vlastní niterné víry, čímž jeho Bůh pro něho, a jen pro něho se stává  pochopitelným . Jak se však toto niterné zrození Boha může udát? Slovem, - Co to znamená?

Mistr poukazoval pokaždé znovu na magickou sílu slova a rovnou řekl, že v naší době – jelikož se nedají vždy pozorovat „tytéž zázračné silové účinky“ – žádné jiné magické působení než slovo není vhodné. Již zevně mluvené slovo vyvolá, dle nesčetných příkladů, v našich dnech důsledky takového rozsahu, jaké člověk dříve nikde nepoznal.

Jen zdánlivě, a nanejvýš částečně, pochází účinek slov z jejich rozumového významu. Daleko víc leží jejich ohromná síla v jejich magické hodnotě zvuku a v jejich souladu s číselnými a rytmickými prvky kosmu, síla, která za určitých okolností „může přenášet hory“. Neboť ta správná slova vznikla z Praslova, tak jako Já z Pra-Já. A cesta k Bohu je cestou k niterné identitě slova se Slovem všech slov, k prožívání jména člověka, jež je člověk. Proto dává Bô Yin Râ pro niterné cvičení tuto v němčině platnou mantru: Ich bin! Ich lebe! Ich: drinnen, Ich: draussen, Ich: Einer, Ich: Alle! – Ich bin!

Niterně cítěné slovo, je-li přitom vzat v úvahu i s ním souhlasící způsob života, nechá trnité křoví vzplanout a dveře, kterými jsme odděleni od našeho v nitru čekajícího Božství, se otevřou. Stejně jako milující a rozumná budoucí matka bude věnovat největší péči své výživě, tak bude žák Ducha, očekávající zrození svého Boha, uvážlivě volit ta slova, která niterně proslovuje a jako duchovní potravu požívá, protože budou prospěšná nejen jemu, ale především vysoce svatému Božímu dítěti, které se musí narodit. Poněvadž to skutečné Já člověka je zcela Duch, zazáří  v Já zrozeném Bohu jako sebevyslovení Ducha a je identické s jediným Bohem, i když zformováno ve smyslu individuální tvořící/ formující síly účastněného člověka. Potenciálně je každý člověk příkladem legendárního Kristofora, jež nejprve nevědomě a ohnut zátěží, potom stávající se vědomým se stále lehčím břemenem, nese Boží dítě a v něm podstatu Veškerého Ducha vodami, skrze elementy Prabytí Duševního moře. Bůh se zjevuje jednotlivému člověku v té formě, která přísluší jen a jen tomu člověku a nemůže se zjevit v této formě někomu jinému, ačkoli je identický s Bohem bližního. Ale pokus odhalit tajemství tohoto obrazu někomu jinému by byla věrolomnost a měla by ty nejhorší následky. Asi se něco z toho dochovalo v Herodotově pohádce o králi Kandaulesovi nebo Marsilovi, který toužil ukázat příteli Gygesovi krásu své ženy. Ztratil proto svůj život. Když člověk svého Boha vydá všanc a proto ho ztratí – neznamená to ztratit život? Vždyť Bůh je Slovo a Bytí života a Světlo člověka, jak stojí u Jana a jak nám ukázal Bô Yin Râ.

Když je nám nyní řečeno, že se Bůh zrodí v duši člověka, pak vyvstane otázka: Co je duše? V průběhu času bylo řečeno nekonečně mnoho u duši, co si velmi protiřečí, co se ale rozřešilo Mistrem nabídnutou integrací. To nás vede k nauce o DUŠI. 

 

 Duše

Jde v podstatě o zrození živého Boha v duševním Já, o uskutečnění v nitru. Ten zároveň mohamedánský a hinduistický básník – mudrc Kabir řekl: Když tvé okovy nebyly zlomeny během tvého života, jaká naděje na spásu ti nabízí smrt? (citováno ze švýcarského vydání „Věčné filozofie“, kterou napsal Aldous Huxley, Zűrich 1949). Ale mrtvé je v nás vše, dokud se v nás nezrodil Bůh, dokud v nás Bůh „neomládl“, jak v němčině bylo nazváno zrození. Co je tedy pak duše, kterou ještě žádný smrtelník neviděl, která je pokaždé znovu sarkasticky popírána a o které  moudří a svatí všech časů mluví jako o něčem, co vše hmatatelně smyslově skutečné nezměrně převyšuje?

Představme si jen letmo stavbu kosmu, tak jak je zvláště v „Knize o onom světě“ zřetelně podaná:

 Jsou dvě skupiny světů a obě obsahují nesčetné jednotlivé světy. Na obě je třeba se dívat jiným způsobem co do utváření a smyslu: duchovní a fyzická říše.

Navíc pak říše skrytých, příčinu tvořících sil Prabytí: to jediné skutečné, na jehož působení spočívají všechny formy nazírání a jejich projevené světy, jak na duchovní, tak  na materiální straně kosmu.

Tyto skryté, příčinu tvořící síly bytí působí v pozemském člověku jako jeho duševní síly.

Tyto z Ducha vyzařující duševní síly se shromažďují kolem z věčné vůle existujících individuálních vůlí – těch lidí, kteří žijí v Duchu nebo od Ducha odpadli – jako svítící oblak a dostávají tak individuálně zbarvené impulsy, které se snaží o uplatnění. Vůli „Já“ přísluší nejen tyto impulsy až do posledního aktivovat, ale i jejich jednotlivá směřování slévat do harmonické jednoty.

Lidé země, kteří zemřeli fyzickou smrtí, musí se všech přijatých duševních sil, které nebyli schopni sjednotit, vzdát, až tyto přijaté do jiných individualit, dojdou naplnění a harmonického včlenění. Tento proces určuje to, co je na Východě nazýváno „karma“; ve smyslu osudu, jak je již dlouho chápán i na Západě. Jinými slovy: dokud duševní síly, které vděčí za svůj impuls určité tvořivé síle, ještě nejsou včleněny, ať už tvořivou silou vlastní nebo jiného člověka, působí to „karmicky“ ve všech zúčastněných lidských vůlích.

Tato okolnost, jak Bô Yin Râ ujasňuje, vyvolala u Asiatů v jádru nesprávnou představu reinkarnace. Každý člověk je více méně plný nesplněných pozůstalých duševních sil, od možná již dávno zemřelých lidí, které za určitých okolností naplňují jeho představu vzpomínkovými obrazy, aniž by patřily k jeho vlastnímu životu. Takový člověk je pak veden k představě, že dříve již jednou nebo vícekrát nosil fyzické tělo. Zpravidla se mýlí, i když možnost fyzické reinkarnace není vyloučena, a to ve třech případech, jak Bô Yin Râ uvádí: zaprvé v důsledku přehnaného zaujetí ve fyzické hypnóze, která nechce ustoupit ani po smrti; za druhé v důsledku velmi brzské smrti, „dříve než věčná vůle nalezla splnění své touhy po fyzicky smyslové zkušenosti“; za třetí v důsledku sebevraždy při plném vědomí. Všechny tři tyto možnosti se vztahují jen na velmi malou část lidstva padlého z říše příčin do říše účinků. Proto se uskuteční fyzická inkarnace do zvířecího těla – nejen jako úkryt před hrůzu budícími silami věčného chaosu, „zpětných sil absolutního, jako láva tuhého nic“, jak to Mistr vyjádřil, ale též jako útěk před vlastními, dříve ovládanými pramocnými duševními silami – zpravidla jen jednou, nekonečně důležitá jako rozhodující nejhlubší bod věčné existence a jako příležitost k návratu do původní blaženosti (kterou Řekové nazývali „metanoia“), obohacené protikladem protrpěné bezmoci a hlubiny.

 Z této nauky vyplývá, v protikladu k církevnímu pojetí v Západní zemi, které chce vidět duši stvořenou božím zásahem v době pozemského zplození a početí, její bezpodmínečná existence před narozením, přičemž je třeba poznamenat, že vůle Ducha člověka, která ji udržuje a ovládá, je vyzařování všemu životu jako jeho podstata nadřazeného bytostného Ducha.

Karma, důsledek činů, bez ohledu na to byly-li vykonány nebo „jen“ myšleny či cítěny, nebo bylo-li o ně usilováno, tedy činů nesjednocených duševních sil s vlastní vůlí, je znehodnocena a zrušena teprve v tom okamžiku, kdy tyto duševní síly jsou duchovní vůlí sjednoceny v harmonickou jednotu, v které se může zrodit živý Bůh.

Toto chtění nemůže být umělé a křečovité, ne násilné, ale je, jak již řečeno, připuštění, odevzdání, souhlasné vzdání se svobodě všejediné Boží vůle. Mistr Eckehart myslí bezpochyby totéž, když v kázání o Matyášovi 5:3 praví:

 …aby člověk byl skutečně chudý, musí být od své stvořené vůle tak oproštěný, jak byl, když ještě nebyl. A pravím vám při věčné pravdě, dokud máte vůli plnit vůli Boží a máte nějakou touhu – i po věčnosti, i po Bohu, - nejste dosud skutečně chudí! Jen takový člověk je chudý: který nic nechce, nic neví, po ničem netouží. Když jsem byl ještě ve svém prvém počátku, tehdy jsem neměl žádného Boha:  patřil jsem sám sobě ( -vlastně Bohu -). Nechtěl jsem, netoužil jsem, neboť jsem tehdy byl bytost bez určení a znalý sebe sama v Boží pravdě.

(Mistr Eckhart: Listy a kázání, Hermann Bűttner, Jena 1921) Bô Yin Râ ve své pozdější knize Duchovní vztahy vyslovil mocná slova o tomto Eckhartem nejasně tušeném stavu velké osamělosti vesmíru ve věčném Duchu, jak to odpovídá zejména Zářícím v Prasvětle: „Zde je ta ‚chudoba v Duchu‘, která je tak bohatá, že vlastní ‚říši nebeskou‘“.

Aby však člověk zřetelněji cítil způsob působení duševních sil a elementů Prabytí, musí se pokoušet vmyslet do stavu napětí panujícím v kosmu, představit si polaritu, která je důsledkem sebezachování těch v Prabytí vymrštěných elementů bytí, jejichž napětí vede k přitažení a konečně ke spojení (viz kapitolu: „Ain Sôph“ v „Knize o živém Bohu“).A tím přijdeme ke čtvrté skupině integrací, které Mistr ukázal, k poznatkům života a pochopení pravdy, v lidských dějinách do Ducha ponořených, k nauce: o POLARITĚ

 

 POLARITA

V této souvislosti zůstává jedna nevyhnutelná pomůcka v nouzi: určité body učení použít k integraci ostatní literatury o zjevení a dochované moudrosti, protože vše, co Bô Yin Râ ve svých knihách podává, je stále se měnící zrcadlení jednoty a proto je podstatné. Nic nelze vynechat z tohoto živého organizmu, který je protékán takřka krví, nebo lépe řečeno životní šťávou, mízou, která podle Řeků tekla v žilách bohů. Patří to k babylonskému osudu člověka, že stále vše rozděluje, třídí, rozlučuje, analyzuje, kvůli nekonečně se rozpadajícímu slovu lidské řeči, aby vůbec něco bylo pochopitelné, ale zároveň to opět bylo nepochopitelné.

Zákon polarity je vlastně něco nepředstavitelného, nepochopitelného, co lze spíše jen prožít. Všeobecně patří k pouze niterně prožívaným zkušenostem niterně zralých a obvykle starších lidí, ale především „starších“ duší. Možná, že může také být chápána a vyobrazena jen umělcem, jako je Bô Yin Râ, který přece ve všem svém konání a tvorbě – nehledě na své poslání – byl vždy umělcem. Zákon o polaritě je velké, obdivuhodné tajemství a bylo zvoleno například do jisté míry jako hlavní téma celého uměleckého životního díla básníka Hermanna Hesse, který si toho byl víceméně vědom. Je to sexuální mystérium v jeho pravém smyslu.

Bipolarita všeho života hraje odedávna rozhodující roli v náboženském a filozofickém poznání lidstva. Zde je třeba připomenout především prastaré čínské Tchai-ťi, kruh, rozdělený v Světlo a Tmu (Jing a Jang); dále připomeňme indo-tibetské znázornění buddhistických duchovních postav v milostném sjednocení s jejich ženskou „Šakti“ (obyvatelé západu to považovali za obscénní). Je to pak zvláštnost křesťanství, která je společná všem jeho formám, že si nepřeje (stejně jako židovstvo a islám) zaznamenat tuto bipolaritu a především ve své představě Boha nestrpí žádnou ženskou složku, kromě toho, že ten krásný katolický Mariánský kult může být považován jako její vyjádření; ale to však nesmí vést k pomýlení, že trojjedinný Bůh křesťanů by mohl být představován jinak než čistě mužský.

Tak se stalo, že do západního obrazu světa nezadržitelně pronikaly vždy znovu tušení a poznání v zastřené, nebo heretické formě, buď v přehnaném učení gnostiků nebo manicheistů (Albigenští), nebo ve formě alchymie, která zavedla do pojmů a symbolů tajemné, skryté prvky, aby zůstala jakžtakž ušetřena zásahů inkvizice a duchovních soudů. S bipolaritou se setkáváme v alchymii na každém kroku, nejzřetelněji v takzvaném Rebis (res bina), v dvouhlavé symbolické postavě, znázorňující prvotní látku, slunečního původu jako síra, měsíčního původu jako rtuť. Bezpochyby zde jde o skrytý pokus vyjádřit mužskou a ženskou podstatu Božství.

Dovolil jsem si tyto poznámky, abych zdůraznil, jak silně integračně musí působit Mistrovo vysvětlující znázornění bipolarity, platné v celém kosmickém prostoru, důležité zejména pro západní země, kde byla představa mužské a ženské podstaty Božského života všemi prostředky odstraněna, protože alfa a omega všech mystérií, sexuální mystérium, bylo úplně potlačeno. Je to pravděpodobně také důvod, že v duchu historického křesťanství vychovaný Evropan se cítí postaven před ty největší problémy právě na těch místech Světlo přinášejícího učení Mistra, která se vztahují na tuto bipolaritu. Tyto problémy nevycházejí jistě z té nauky, ale ze zděděných zábran čtenáře. Neboť zde se jedná – řečeno v termínech takzvané hlubinné psychologie – o druh kolektivního traumatu, kterého se nemohou zbavit právě ti ve víře slabí a ateisté. V každém případě se Bô Yin Râ vyslovil o s bipolaritou spojených otázkách úplně otevřeně, což může náležitě pohnout s prastarými omyly velké části lidstva. Pokusím se zde ve zkrácené formě naznačit, jaké rozhodující vysvětlení podal v tomto smyslu Mistr a jak silně může zde naše zděděné představy pomoci změnit.

Především se musí věnovat pozornost tomu, že už v základním protikladu mezi tvůrčím Duchem a ztuhlou kůrou Nic je ustanovena pradávná bipolarita. Poněvadž padlý duchovní člověk je zde inkarnován do zvířecího těla a patří k „indiferentní“ zóně, zůstává fakt bipolarity pro něho záhadou, která cestou myšlení nemůže být zcela pochopena. Jestli se s tím spokojí, o tom pochybuje nebo to odmítá, zůstává v podstatě stejné, protože diskuse o tom k ničemu nevede a nic nemůže změnit. Každý tomu může věřit nebo nevěřit. Avšak v každém případě dostane ten nejvyšší spasitelný čin lidského ducha, být člověkem lásky, teprve tím svůj hluboký význam.

Ten čistý, „od věčnosti do věčnosti sám sebe tvořící“ a vše existující ze sebe plodící Duch je, jak Mistrova „Kniha o člověku“ učí, muž a žena:

 Muž a žena v Duchu… plodí a rodí z pra-daného sebetvoření…člověka čistého Ducha… sobě k obrazu a podobenství jako muže a ženu, daleko v pra-dané jednotě bipolární bytosti.

 A tak to pokračuje dále v nekonečném plození, stále hlouběji a dále od Prazákladu, ačkoli to „stříbrné vlákno“ zářících sil z prvého plození v čistém Duchu se nikdy nepřetrhne, a sahá až do ve zvířeti ztraceného člověka, k jehož jím samým přivolanému osudu to také patří, že oba póly jsou od sebe odtrženy a vzájemně se ustavičně hledají, jak už Platon o tom podává zprávu v povídce v díle „Symposion“. Bô Yin Râ říká také s důrazem: „Disharmonie musí vzniknout všude, kde mužské a ženské nepůsobí v kosmu sjednoceně“. Proto prohlašuje manželství za vysoce posvátné, protože – i když většinou nesvazuje dva původně k sobě patřící póly – působí  jako náhrada a snaha o opětné nalezení duchovní dvoj-jedinosti a pokud je prožito v co největší možné čistotě a harmonii, dotýká se bytí duchovního Prazákladu. V tomto smyslu je nedocenitelným cvičením v lásce a k návratu do ztraceného duchovního domova. Neboť člověk si musí dobře uvědomovat, že živý Bůh, který se má zrodit v duši, je muž a žena! Bô Yin Râ označuje přímo za vinu, když člověk na zemi vidí ve svém „vysněném Bohu“ pouze muže.

Veškerý život v kosmu je přece způsoben jen sjednocením opačných pólů a neexistuje nic tělesného či zformovaného, co nějakým způsobem v sobě nemá oba póly. Také to, co Bô Yin Râ nazývá elementy Prabytí, ty z Prabytí vymrštěné „tvořením těhotné“ síly Prapřírody, vedou mocným sebeprosazováním své oddělenosti k vytvoření pólu a protipólu. Polarita nezpůsobuje však jen odpuzování a napětí, ale též přitahování, které vede ke spojení a k jednotě: To je ta trojjednota v koloběhu kosmu.

Když polarita v čistě duchovní sféře musí dojít k vyjádření jako druh harmonického kontrapunktu sil, je v naší „indiferentní zóně“ nevyhnutelné, aby protiklady stály proti sobě ostře, jako světlo a tma, den a noc.

Avšak je třeba si povšimnout útěšných znamení, která jsou tu pro nás vytvořena: právě na hranici světla a temnoty je zde polostín, přísvity, které se objevují jako tajuplné oznámení vyššího světa, kde v posvátném tichu může vnímat hlas hlubšího a opravdovějšího Bytí ten, kdo jej může slyšet. Mezi nejvznešenější silou Světla, které je smyslem života a jádrem vědomí Boha a bytí duchovního člověka: tedy mezi láskou, a jejím z onoho Nic nahromaděným opakem: nenávistí, není žádná harmonická zóna přísvitu, ale jen šedá, mdlá prázdnota nerozhodných.

 

 MOUDROST

Ať se kdekoliv procházíte v této kvetoucí zahradě, stále máte před sebou celek. Aniž by se pokaždé celek opakoval v předmětu a motivu, v hledisku a podobě, obsahuje  přece každá kniha celek;  ano, dokonce i každá kapitola, každá řádka a téměř každá věta obsahuje celek, takže i v nejmenších částech je skryta celá nauka. Mistr mluví vlastně stále o jádru duše jednotlivce, a tudíž o universálním celku, který je v něm přece vyzářen. V důsledku toho nenajde nikdo, kdo zde listuje a hledá, systém nebo snahu o něj. To Já a to Veškerenstvo nejsou systémy, jsou to živoucí těla.

Bô Yin Râ vždy hovoří k vám. Přesunuje vše na sebevýchovu. Na sebevýchově spočívá veškerá pedagogie, veškerý socialismus, veškerá politika. Rozhodující odpovědi lze nalézt vždy jen v nitru, jež je jediný důvěryhodný kompas v jakémkoli způsobu života. Ten, kdo chce vychovávat, vládnout nebo sociálně vylepšovat, začíná u sebe. Jestliže to nedokáže sám se sebou, jak by to pak chtěl dělat s druhými?

Mistr ukazuje svým životem a svou prací kdo je člověk, co jest život a jak člověk sám sebe vychová. Pouze příkladem může člověk vykonávat vliv správným způsobem. Kdo neví sebeznalostí co je to člověk a co život, jak chce vést a vychovávat lidi, jak ovládat život? A jediné, co lze říci rodičům, kteří si lámou hlavu, jak mohou své děti vychovávat, je: začni s výchovou u sebe, to ostatní pak přijde samo.

Bô Yin Râ kdysi někomu napsal:

            Veškerá výchova dětí spočívá na prvém místě na sebe znalosti rodičů. V mé celé nauce jde přece o tuto výchovu rodičů. Není tomu tak, jak se domníváte, že jste v prvé řadě zodpovědný za děti. Každý člověk na této zemi je především zodpovědný sám za sebe. Zaměříte-li celé své úsilí na to, abyste měl svou sebevýchovu pod kontrolou, pak si můžete být absolutně jistý, že nečiníte žádné „výchovné chyby“ vůči dětem… Veškerá výchova dětí sestává z toho, že člověk dítě přivede k tomu, aby vychovávalo samo sebe. Jen když se člověk od dětství naučí cítit, že může vychovávat sebe samého, vychovává se pak též a pouze tato výchova je trvalá. Děláte si příliš mnoho starostí v představě, že osud vašeho dítěte by takřka závisel od vaší pedagogiky! Prosím, nezapomínejte přece na to, že každé dítě je samostatná bytost, jehož osud je v rukou Božích a jemuž můžeme urovnávat cestu jen potud, pokud mu můžeme dát niterné a zevní vlastnictví. Nejde vůbec o to, aby člověk děti odnaučil každou chybičku a ani každou závažnou chybu; je daleko důležitější, když si dítě ze svého rodného domu vezme s sebou základ pravé, dobré, láskyplné lidskosti… Čím bezstarostněji a volněji se snažíte dát s sebou svým dětem to, co jste sám v sobě nalezl, tím lépe. Nikoli ta varovná slova, která dítě slyšelo ve svém rodném domě a snad si je pamatuje, mu nabízejí tam venku ve světě skutečnou ochranu. Chráněn je dorůstající mladý člověk mimo svůj rodný dům jen tehdy, když si vzal s sebou důvěru ze svého rodného domu, že kdykoliv umí sám sebe vychovávat; a cílem jeho výchovy bude mu dobrota, pravda a šlechetnost, pakliže se mu staly již v rodném domě drahé a známé. Vše ostatní můžete opravdu klidně ponechat na Bohu. Má-li být k něčemu dobrá, musí výchova vycházet z vlastního živého cítění a ze srdce, ne z mozku!

Pouze ti, kteří se směli stýkat s Mistrem, mohou dosvědčit to, jak vždy a bez odkladu věděl radu pro jejich potíže; ne povšechnou radu, ale pečlivě spolucítící, radu danou z duchovní podstaty: neomylný znak jeho niterného hierarchického stupně jakožto posla  z Věčnosti.

Volně přeloženo, nazýváme to evangelium „radostné poselství“. Přesnější by bylo: „dobré poselství“. Když si uvědomíme, že toto poselství k nám došlo až  z druhé nebo třetí ruky a ne přímo od toho, kdo o sobě mohl říci: „Já jsem ta cesta, ta pravda a ten život; nikdo nepřijde k Otci než skrze mne“ (Joh.14:6) – pak máme veškerý podnět, abychom poselství, které přichází přímo od Mistra naší doby, nazvali radostným, ano nad veškerou míru radostné poselství, a to tím více, že bylo napsáno v úplném duchovním souhlase s Ježíšem, jako nutně se stávající nové zjevení z Věčnosti a pokračování práce milosrdenství. Ukazuje nám nejen živými, jako by masem a krví stávajícími se slovy cestu zpět k Otci, který v naší duši pracuje a bydlí, ale nechává nás také vidět obrat, který v duchovním směru podstoupí náš pozemský svět. Stojíme na prahu této skvělé události. Musíme však dbát o to, abychom se nedopustili chyby prvních křesťanů, kteří se snažili zmaterializovat svoji mesiášskou naději a zvěstování Ježíše nepochopili. Tu změnu duchovně kosmických vlivů si nesmíme představovat jako událost s reflektory, ohňostrojem, vodotrysky a soumrakem bohů, ale jako nepředpojatý, každé opilosti spánkem zbavený svobodný obrat mnohých k Duchu, jako jisté a neomylné poznání věčné skutečnosti: cíl, jehož blízkost smí být vroucím přáním!…

 …Mistrova moudrost nás učí vidět věci tak jak jsou a ne jak se zdají. Ovládá umění je učinit  transparentní, především poslední a božské záležitosti, které k nám dosud přicházely jen jako zrcadlení a nejasná slova. Oprávněně říká v jednom upozornění:

„Ten, kdo jde pro radu k tomu, co jsem napsal, brzy rozliší co je mu předkládáno z povolané či nekompetentní strany, aby tomu věřil. Těžko se bude moci pomýlit.“

Opakovaně nás znovu varuje před našim nejzáludnějším nepřítelem, před strachem. V právě citovaném textu, přidává k tomuto varování ještě mimořádný, na prvý pohled téměř ohromující přídavek:

„Největším hříchem je strach upadnout do hříchu… Není ani žádný stupeň pomýlení, který by také mohl být ´hříchem´, z kterého by se ochotný a ve věčnou milost důvěřující člověk nemohl opět během svého života na zemi pozdvihnout“.

Překvapující a téměř odbojně působící slovo, které stejně povzbuzuje a posiluje. Ničeho, vůbec ničeho není třeba se bát, také ne hříchu, a především ne Boha, který je přece láska a který je důvěřujícím člověkem shledán jako milost. Člověk se spíše musí stydět, když se před Ním, jako téměř vždy, neukázal  být Ho hoden tím, že se poddává všem pošetilostem, žádostivostem a svodu k loudavosti a ke strachu. To je Mistrova moudrost: že těm velkým dětem, které se konečně jednou musí naučit poslouchat, vypravuje o krásné duchovní domovině, napínavě jako z knihy pohádek, ale zároveň je naladí radostně a plné důvěry a odnímá z nich ten hloupý strach. Však to nejsou žádné povídačky, které vypravuje, ale je to nejčistší a nejsvětlejší poselství o skutečnosti a pravdě, dobru a kráse země Ducha, o živoucím Bohu v srdci duše a o podivuhodných, nevyvratitelně božských záležitostech…